Rozwijanie kompetencji bibliotekarzy
25.02.2010.
Spotkanie na szczeblu gminnym   System szkoleniowy koncentruje się na podnoszeniu kompetencji bibliotekarek  (p. Agnieszka Śmigielska, p.Zofia Chomka, p. Stanisława Zmarzła, p. Agnieszka Oleksiak) i bibliotekarzy (p. Wojciech Zieliński) i zadbaniu o to, by nowe umiejętności, zwłaszcza te związane z ICT, wykorzystali z pożytkiem dla swojej lokalnej społeczności. Do udziału w wybranych szkoleniach są zaproszeni także przedstawiciele urzędów gmin (p. Grażyna Piękos) i inni lokalni liderzy (p. Nina Drej).


Bibliotekarze uczestniczą w  trzech rodzajach szkoleń:

- warsztat planowania rozwoju biblioteki, którego efektem finalnym będzie przygotowanie trzyletniego planu pracy biblioteki (cele, pola specjalizacji, zadania, harmonogram i budżet) w oparciu o analizę SWOT biblioteki, zdefiniowanie profilu i potrzeb potencjalnych adresatów oraz określenie partnerów dla poszczególnych działań.
- szkolenia informatyczne dla bibliotekarzy z zakresu podstawowej obsługi komputera i oprogramowania biurowego oraz szkolenia bardziej zaawansowane, przygotowujące bibliotekarzy do przekazywania nabytych umiejętności osobom odwiedzającym biblioteki.
- szkolenia specjalistyczne wybrane przez biblioteki zgodnie z potrzebami społeczności lokalnych, w których udział wezmą bibliotekarz i lokalny lider. Podczas zajęć omawiane będą nowe usługi oferowane mieszkańcom przez bibliotekę, narzędzia, oprogramowanie i przykłady dobrych praktyk. Do wyboru zaoferujemy 8 obszarów specjalizacji.

Na zakończenie cyklu szkoleniowego w Wojewódzkiej Bibliotece w Olsztynie odbędzie się konferencja, podczas której zostaną zaprezentowane najlepsze plany pracy bibliotek.

Program szkoleniowy "Plan rozwoju biblioteki"

Moduł I - Biblioteka jako miejsce – ludzie i instytucja

Moduł II: Biblioteka jako miejsce zasobów wiedzy i kultury

Moduł III – Biblioteka jako miejsce komunikacji i współpracy

Moduł IV – Biblioteka jako miejsce edukacji społecznej i kulturalnej

Moduł V – Biblioteka jako miejsce rozwoju

 

Szkolenie w Kraplewie 11-12.01.2010